امنیت

بسم الله الرحمن الرحیم


امنیت چیست؟

مفهوم امنیت در دنیای واقعی برای بسیاری از ما حیاتی است در دوران ماقبل تاریخ، امنیت عبارت بود از اصول حفظ بقا؛ نظیر امنیت در برابر حملة دیگران یا حیوانات، و نیز امنیت تأمین غذا. گرچه ابعاد امنیت ملی را در اشکال مختلف تقسیم کرده‌اند، لیکن عمده ابعاد امنیت ملی را می‌توان به شرح ذیل دانست:

1- امنیت سیاسی

2- امنیت اقتصادی

3- امنیت نظامی

4- امنیت اجتماعی

 امنیت سیاسی

امنیت سیاسی به معنای وجود دستگاه سیاسی است که در آن مردم آزادانه و بدون ترس و وحشت بتوانند مواضع سیاسی و باورهای خود را در چارچوب قوانین موجود بیان کنند. در حقیقت بین امنیت سیاسی و میزان استبدادی بودن رژیم‌های سیاسی، رابطه‌ای معکوس وجود دارد. نحوه توزیع قدرت و شکل رژیم سیاسی در این مورد اهمیت دارد.رابطه امنیت سیاسی و استبداد، هر چه استبداد کاهش یابد، امنیت سیاسی افزایش می یابد.در تعریف دیگری امنیت سیاسی چنین تعریف شده است: «موجودیت کشور و ملت، وحدت، انسجام و آشتی ملی و تعامل سازنده بین گروه‌ها و نخبگان سیاسی».

امنیت اقتصادی

امنیت اقتصادی به‌لحاظ لغوی، مرکب از دو واژه امنیت و اقتصاد است.بر این اساس، امنیت اقتصادی عبارت است از آزادی از هر نوع ترس، شک و ابهام در بلااجرا ماندن تعهدات و مطالبات و در عین حال حصول اطمینان از برخورداری از ثمره فعالیت­هایی که در زمینه تولید ثروت و توزیع و مصرف آن صورت می­گیرد.

امنیت نظامی

با دقت در پیشینه تاریخی ایران٬ اوضاع جنگهای داخلی عراق-افغانستان-یمن-عربستان-پاکستان٬ نقش محوریت ایران در مذهب شیعیان جهان


پتانسیل های ملی در دفاع از سرزمین٬ تسلط سیاسی و جغرافیایی بر خلیج فارس و تنگه هرمز و توانایی های بالقوه ایران در ادامه نامحدود جنگهای


نامنظم پیش بینی پاسخی شگفت آوری را از سوی ایران به هرگونه تجاوز به مرزهای آبی و خاکی کشورمان یادآور میشوم. به باور کارشناسان


جغرافیای سیاسی٬ مـنـطـقـه خـلیـج فارس، یک منطقه استراتژیک جهانی به شمار مى آید، زیرا مرکز تاءمین انرژى مورد نـیـاز کـشـورهـاى


صـنـعـتـى جـهان و شاهراه اقتصادى و بازرگانى بین سه قارّه اروپا، آسیا و آفریقا مى باشد. همچنین این منطقه مرکز جهان اسلام با اکثریت شیعه


، یکی از مناطق اصلی تمدن بشری و از موقعیت نظامى حسّاسى نیز بـرخـوردار اسـت. در صورت آغاز هرنوع جنگی بر ضد ایران حوزه درگیریهای


نظامی ایران و غرب بسیار فراگیرتر از مرزهای جغرافیایی کنونی ایران خواهد بود. به شکل کلی مهم ترین پاسخ های فراگیر ایران به این تجاوز نظامی


میتواند شامل این موارد گردد:


1- مسدود کردن مدت دار تنگه هرمز و توقف جریان 30تا40 درصد از نفت جهان


2- هدف قرار دادن میادین نفتی عربستان و کاهش صدور درازمدت انرژی به غرب


3- هدف قرار دادن ناوهای جنگی٬باری و نفت کش ها در خلیج فارس و آغاز جنگ سوم خلیج فارس


4- هدف قرار دادن کشورهای عربی (در صورت بازکردن مرزهای خود)


5- هدف قرار دادن اسرائیل (که به عنوان یکی از ایالتهای آمریکا در منطقه محسوب میشود)


6- هدف قرار دادن پایگاههای سربازان آمریکایی٬ انگلیسی در منطقه و آغاز برچیده شدن آنها


7- گسترش فراگیر عملیات انتحاری در کل خاورمیانه و نفوذ به اروپا


8- آغاز نبردهای درازمدت حزب الله لبنان با اسرائیل


9- آغاز نبردهای درازمدت فلسطین با اسرائیل


10- گسترش جنگ گروه الحوثی با سردمداران فاسد سعودی٬ مصر و اردن


11- آغاز انقلابهای آزادیخوانه شیعیان کویت٬ قطر٬ عمان٬ یمن٬ عراق


12- آغاز انقلابهای فراگیر شیعیان مبارز بحرینی توسط برخی گروهها همچون الوفاق الوطنی الاسلامی٬ العمل الاسلامی البحرین٬ الجبهه الاسلامیه لتحریر البحرین و عموم شیعیان حق طلب بحرین که تحت ستم هستند.


13- گشودن مرزهای تحمیلی ایران با افغانستان٬ عراق٬ ارمنستان٬ آذربایجان٬ کردستان عراق و بلوچستان پاکستان


14- گشودن بازار اسلحه ایران به همه کشورهایی که به نوعی با غرب در تضاد هستند


امنیت اجتماعی


آیا مضمون امنیت اجتماعی و اشکال بروز و ساماندهی آن در همه جوامع یکسان است؟ چگونه می‌توان ضمن استفاده از تجربه‌ها و یافته‌های جهانی، ملاحظات بومی را در طراحی و تفسیر امنیت اجتماعی دخیل نمود؟ فرض بر آن است که ریشه‌های بروز و شیوه‌های مدیریت امنیت اجتماعی در جوامع گوناگون، متفاوت است. این فرض را نظریه‌پردازان اولیه امنیت اجتماعی نیز می‌پذیرند.
 
ریشه روش شناختی تامل در معنای غربی امنیت اجتماعی به این پرسش مربوط است که آیا در ایران هم عدم اطمینان خاطر افراد و گروهها به دلیل احتمال زوال هویت ایرانی است؟ سهم و وزن دغدغه هویت در احساس ناامنی اجتماعی چقدر است؟ آیا مسائل دیگری وجود دارند که مسأله هویت خواهی را تحت الشعاع قرار می‌دهند؟ آیا می‌توان گفت که ایرانیان نسبت به هویت، هیچ دغدغه‌ای ندارند؟
 
به نظر می‌رسد هویت خواهی اولین اولویت مبحث امنیت اجتماعی (به تعریفی که گذشت) در ایران نیست. در پژوهشی که با عنوان «مسائل اجتماعی ایران» انجام گردیده است، گروهی از محققان علوم اجتماعی به استخراج عینی مسائل اجتماعی در ایران پرداخته‌اند. این گروه پژوهشی با تهیه پرسشنامه‌ای، مهمترین عوارض اجتماعی،‌اولویت و موضوعیت آنها را از عامه مردم، مسئولان و مطلعین جویا شده‌اند. مهمترین مسأله اجتماعی از دید سه گروه مذکور، صبغه اقتصادی دارند و به فقر و اشتغال مربوطند. در این تحقیق هویت‌خواهی مقام پنجم و افسردگی روانی آخرین مسأله اجتماعی ایرانیان ذکر شده است. (محمدی: 1383)
 
همانگونه که گذشت خاطرنشان ساختیم که امنیت اجتماعی عبارت است اطمینان خاطر افراد جامعه و نیز گروههای اجتماعی نسبت به موجودیت و انسجام خود در قبال تحرکات عمدی (مانند کوچاندن هوشمند یک قوم) و تحولات عادی(مانند زلزله یا گسست نسلی).
 بر اساس این تعریف، موضوع امنیت اجتماعی در ایران فقط گروه نیست بلکه فرد نیز به عنوان عضو گروه و مولفه‌ سازنده جامعه در شمول امنیت اجتماعی قرار می‌گیرد. همچنین افراد و گروهها، هم دغدغه موجودیت خود را دارند و هم نگران هویت و انسجام جمعی خود می‌باشند.
 
عناصر اصلی امنیت اجتماعی در ایران با فرض نسبی بودن، تنوع، قابل کنترل بودن، تغییر و چند وجهی بودن مفهوم امنیت اجتماعی در ایران، مهمترین دغدغه‌های ایرانیان (در سطح فردی و گروهی) به ترتیب وزن و نقش موثر، عبارتند از:

 1. فقر اقتصادی
 2. اعتیاد
 3. خشونت خانوادگی
 4. فساد و فحشا
 5. بی‌اعتمادی
 6. هویت خواهی
 7. تبعیض
 8. نظام تأمین اجتماعی
 9. جنایات سازمان یافته
 10. مسائل زنان
 11. بیماریها و اختلالات روانی

امنیت اجتماعی و مولفه‌های آن مانند انسجام گروهی، نظم عمومی، سلامت و مهارت افراد، امید به زندگی و امنیت هویت، نقش مهمی در بقاء و بالندگی ملتها دارند.


در پایان باید اذعان داشت این امنیت را مرهون زحمات شبانه روزی سربازان گمنام امام زمانی دانست که مطالعات و امور استراتژیکی خود را فرا منطقه ای می دانند و کیلومترها آن طرف تر با چشمانی باز دشمن را رصد می کنند و در همان نقطه راه نفوذ را می بندند و در این راه از رهنمودهای امام خامنه ای مدظله العالی همیشه بهره مند بوده اند.

پس بدینوسیله و از طریق این وبلاگ از زحمات همه دستگاههای اطلاعاتی و نظامی کشور که با تلاشهای بی وقفه خود امنیت را در داخل کشور برقرار نموده اند تشکر و قدردانی می نمایم  به قول تماشاگران فوتبال:

بچه ها مچکریم

خدابه شما قوت دهد

مدیر اجرایی هیأت رزمندگان اسلام شهرستان زرندیهتاریخ : سه‌شنبه 26 آبان 1394 | 23:23 | نویسنده : مدیر اجرایی | نظرات (1)


 • paper | خرید رپورتاژ اگهی | رپورتاژ دائمی
 • لینک | رپورتاژ دائمی